+34 93 808 49 89 info@campusmotor.eu

“El Repte Connected Car 2017”

BASES DEL PREMI

 1. Objecte de la convocatòria

“El Repte Connected Car” és una iniciativa publico-privada perquè és un projecte per fomentar el vehicle connectat, impulsat pel Campus Motor Anoia (Consell Comarcal de l’Anoia) en col·laboració amb les empreses/entitats que s’han adherit a la iniciativa.

El Campus Motor Anoia és una aposta del Consell Comarcal de l’Anoia per al desenvolupament del sector del motor i, concretament, pel vehicle connectat, amb el suport dels ajuntaments de la comarca de l’Anoia.

En aquesta línia, el Consell Comarcal de l’Anoia està oferint formació especialitzada vinculada al vehicle connectat, cooperatiu i autònom, amb el suport de Catalunya Emprèn (Generalitat de Catalunya) i està pendent de la resolució del projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) “Anoia Connected Car Living Lab”.

El Repte és un repte tecnològic per desenvolupar des de zero aplicacions vinculades amb vehicle connectat.

També és una activitat de co-creació entre les entitats i professionals que treballen pel vehicle connectat, amb tots aquells que s’inscriguin a participar al Repte i presentin una solució tecnològica (de manera individual o en equip d’un màxim de quatre persones, segons prefereixi cada persona participant).

Es descriu també com una activitat de co-creació perquè es posa a l’abast de les persones participants del Repte (només per aquelles persones que s’inscriguin abans del dia 15 de maig) la formació “Anoia Connected Car Living Lab” mitjançant la qual es donarà recolzament en el treball i la presentació de la iniciativa proposada a les persones participants del Repte que ho sol·licitin.

La formació és optativa i representa un suport per a les persones participants del Repte i els permetrà adquirir els coneixements necessaris en la temàtica del vehicle connectat i disposar d’un assessorament amb experts del sector, per tal de co-crear i madurar el projecte per a la seva presentació i defensa davant del Jurat.

Entre totes les iniciatives presentades abans del dia 18 de setembre, el Jurat escollirà tres finalistes.

D’altra banda, el Campus Motor Anoia, treballarà per la difusió de les iniciatives.

 

2.Organitzador

Campus Motor Anoia en col·laboració amb les empreses/entitats col·laboradores són els organitzadors del Repte i els responsables de gestionar el procés. Ambdues parts adoptaran les decisions relatives a aquest.

Les empreses/entitats col·laboradores del Repte són les següents:

 • Ajuntament de Castellolí
 • Atlantis IT, S.L.U.
 • Clúster de la Indústria de l’Automoció (CIAC)
 • Geomotion Games, S.L.
 • Gestoria Carles, S.A.
 • Idiada Automotive Technology, S.A,
 • Instint Tecnologies, S.L.
 • Investitjic, S.L.
 • Servisimó, S.L.

Els organitzadors es reserven el dret de modificar els terminis de recepció de propostes i lliurament de premis, així com qualsevol altra base de la convocatòria, sempre que concorrin, al seu parer, circumstàncies que ho fessin necessari. Igualment, els organitzadors es reserven el dret a interrompre temporalment o suspendre definitivament el desenvolupament de la convocatòria, per causes justificades apreciades lliurement pels organitzadors, sense que d’aquesta decisió pogués derivar cap responsabilitat per a les institucions que patrocinen la convocatòria.

 

 1. Requisits de participació

La participació al #repteconnectedcar2017 podrà ser a nivell individual o en equip de fins a quatre persones.

La convocatòria està oberta a qualsevol persona física, major de 18 anys, així com a persones jurídiques, sempre que aquestes siguin startup, associacions, pimes o assimilables, permetent-se només una participació per persona física o jurídica.

Els participants hauran de registrar-se a la pàgina web campusmotor.eu a través del formulari web. Pel que fa als equips, qualsevol baixa o substitució s’ha de comunicar als organitzadors.

L’acceptació expressa de les bases és condició necessària per poder participar-hi. Es considera que el/la participant ha acceptat les bases de la convocatòria al registrar-se.

Les persones participants es comprometen a atendre les peticions dels organitzadors i donar una resposta.

La/les persona/es guanyadora/es es compromet/en a destinar el premi a desenvolupar el projecte. Així mateix, assumeix/en qualsevol responsabilitat derivada de la infracció de no destinar el premi a aquesta finalitat i es compromet/en a indemnitzar als organitzadors.

Els organitzadors no es faran responsables de les possibles infraccions de la propietat intel·lectual o d’infraccions legals d’un altre tipus que puguin produir-se per part del responsable del desenvolupament de la solució tecnològica, sent el participant l’únic responsable de les mateixes.

 

 1. Com participar

Els candidats hauran de registrar a la pàgina de la convocatòria de la web campusmotor.eu. Per poder participar, les persones participants han de facilitar el nom, cognoms i correu electrònic de la persona individual que vulgui concursar i dels membres de l’equip (en cas que n’hi hagi). Si les persones participants ho fan en representació d’una empresa, cal facilitar la raó social i marca de l’empresa. Perquè la inscripció en la convocatòria s’entengui vàlidament constituïda, cal omplir totes les dades sol·licitades.

La participació suposa l’íntegra acceptació de les presents bases. Els organitzadors es reserven el dret de no acceptar la participació d’una proposta per no complir amb l’anterior i, en conseqüència, fins que els organitzadors no la confirmin, no es considerarà definitivament acceptada.

En tot moment, es donarà compliment al que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. En aquest sentit, d’acord amb aquesta llei, s’informa als participants que el responsable del tractament de dades generat en la gestió de la participació serà el Consell Comarcal de l’Anoia, i que el tractament tindrà com a finalitat l’organització, difusió i comunicació necessària per a la correcta gestió de l’esmentada convocatòria.

Igualment, s’informa que les dades tractades no seran cedides amb cap altra institució, excepte les legalment previstes, sense el previ consentiment dels usuaris. En acceptar les bases, els/les participants i, si escau, finalistes o guanyadors/es autoritzen expressament als organitzadors a utilitzar el seu nom i imatge, així com la imatge i nom de l’aplicació, en les accions de promoció pública o comunicació que es realitzin com a resultat de la gestió, a Internet o en qualsevol altre mitjà de comunicació.

Així mateix, els/les participants autoritzen la possible publicació del seu nom i cognoms al costat del nom de la seva aplicació, a la pàgina web de la convocatòria o en un altre mitjà de difusió, amb motiu de la publicació del nom de les aplicacions finalistes i, posteriorment, el de la guanyadora.

Els participants podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint una comunicació escrita a la següent adreça postal: Consell Comarcal de l’Anoia, Plaça Sant Miquel, 5, 08700Igualada.

 

 1. Calendari de la convocatòria i resultat

El dijous 13 d’abril es farà públic el Repte i, per tant, inicia el període d’inscripcions.

El dia 17 de setembre (inclòs) es donarà per conclòs el procés d’inscripcions i de lliurament de les propostes.

Les persones o equips que s’inscriguin abans del dia 15 de maig podran participar de la formació “Anoia Connected Car Living Lab” mitjançant la qual es treballarà la presentació d’iniciatives tecnològiques.

La formació és un recolzament i permetrà, a les persones participants del Repte que ho desitgin, adquirir els coneixements necessaris en la temàtica del vehicle connectat i disposar d’un assessorament amb experts del sector, per tal de co-crear i madurar el projecte per a la seva presentació i defensa davant del Jurat.

Abans del dia 23 de setembre, el Campus Motor Anoia comunicarà els projectes que passen a la presentació final, que seran convocats per assistir a una jornada final del dia 26 de setembre on presentaran (en forma de “Pitch Elevator”) les seves solucions al Jurat. El Jurat deliberarà i comunicarà els tres finalistes i -posteriorment- quin dels tres finalistes és el guanyador del primer premi al mateix  dia 26 de setembre.

 

 1. Requisits mínims

Les solucions tecnològiques que es presentin hauran de tenir caràcter mínim de “mockup” perquè el jurat pugui testejar i valorar el seu funcionament. Els participants també hauran de lliurar una presentació del seu projecte seguint el “Pitch Elevator” (es poden utilitzar presentacions o vídeo que es cregui oportú).

 

 1. Contingut

Només podran presentar-se a la convocatòria aquelles solucions noves o existents que facin referència al repte específic descrit.

En tots els casos, el contingut premiat ha de ser original i d’autoria pròpia, sense que l’aplicació tecnològica pugui conculcar de cap manera els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers. Els autors de les propostes manifesten i garanteixen que l’aplicació amb la qual participen no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, ni de cap altre tipus, de tercers, així com que compten amb qualsevol llicència o autorització necessària de qualsevol tercer per a això. Així mateix, assumeixen qualsevol responsabilitat derivada de la infracció de qualsevol dret en relació amb aquesta aplicació mòbil i es comprometen a indemnitzar als organitzadors per qualsevol reclamació que pugui rebre al respecte.

Com indica l’objecte de la convocatòria, la proposta podrà vehicular-se a través d’una tecnologia existent. En cas que així sigui, els participants hauran de respectar els drets d’ús de la mateixa.

En atenció a una correcta garantia del dret a la protecció de dades i del dret a la pròpia imatge, es recomana als participants que les imatges, així com qualsevol altre tipus de dada personal, de tercers per ells tractats, comptin amb el consentiment de seus titulars per a la seva utilització. Els creadors de les solucions tecnològiques garanteixen que mantindran indemne a l’organització en cas que cometin una infracció de la normativa de protecció de dades, o de qualsevol altre tipus.

No s’acceptaran tampoc propostes en les que els continguts infringeixin les presents bases, estant prohibida la participació, entre d’altres, d’aquelles solucions tecnològiques amb continguts violents, xenòfobs o pornogràfics, que atemptin contra el dret a l’honor i a la pròpia imatge, que incitin o publicitin activitats i serveis il·legals, que lesionin béns o drets de tercers, o que conculquen de qualsevol forma la legislació espanyola. Aquestes propostes han de ser objecte d’exclusió immediata.

Els organitzadors i el Jurat podran arbitrar els mitjans tècnics que jutgin necessaris per a comprovar el contingut de les propostes, així com recórrer a l’assessorament que considerin necessari en cada moment. Els organitzadors  podran excloure aquelles solucions tecnològiques que considerin inadequades d’acord amb la finalitat de la convocatòria.

 

 1. Premis

El premi pel projecte guanyador està valorat en 15.000 euros i haurà de ser destinat en la seva totalitat en desenvolupar el projecte.

Els premis podran declarar-se deserts. Els organitzadors es reserven el dret, a discreció pròpia, de substituir els premis per premis equivalents d’igual valor o de valor superior. Els premiats són els únics responsables d’assegurar-se complir totes les lleis fiscals i requisits de declaració aplicables.

Els organitzadors no es responsabilitzen de l’ús dels premis per part de les persones participants ni assumeixen cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que poguessin patir les persones participants. Els organitzadors no es fan responsables, ni assumeixen els perjudicis que es puguin ocasionar pel mal funcionament de les xarxes de telecomunicacions ni per cap altra circumstància de força major o no imputable als mateixos.

 

 1. Jurat

El Jurat estarà format per un representant de cadascuna d’aquestes organitzacions: Campus Motor Anoia (Consell Comarcal Anoia) – Ajuntament de Castellolí – Atlantis IT, S.L.U. – Clúster de la Indústria de l’Automoció (CIAC) – Geomotion Games, S.L. – Gestoria Carles, S.A. – Idiada Automotive Technology, S.A – Instint Tecnologies, S.L. – Investitjic, S.L. – Servisimó, S.L. i per experts/inversors del sector.

 

 1. Exempció de responsabilitat

Totes les despeses en què pugui incórrer el participant amb motiu del desenvolupament de les solucions tecnològiques aniran a compte exclusivament d’aquest. D’altra banda, si la realització de les solucions tecnològiques comportés la tramitació de permisos o autoritzacions de qualsevol tipus, privats o públics, aquests seran gestionats exclusivament pel participant i únicament el participant assumirà la responsabilitat derivada de la seva sol·licitud i la seva obtenció, si escau, d’aquests permisos i / o autoritzacions, enfront de les persones o autoritats pertinents.

Els organitzadors no es fan responsables de les conseqüències,accidents, incidents i/o seqüeles que poguessin patir les personesparticipants o terceres persones en el transcurs d’aquesta iniciativa.

 

 1. Bases

Les bases estaran publicades a la web del Campus Motor Anoia i l’incompliment d’alguna de les bases donarà lloc a l’exclusió del candidat. En cas d’existir dubtes o discrepàncies en la interpretació de les presents bases, prevaldrà el criteri dels organitzadors i, per motius degudament justificats, els organitzadors podran modificar les presents bases, sense perjudici que hagués començat la present edició de la convocatòria.

 

 1. Acte lliurament

L’acte de lliurament es realitzarà al mateix Campus Motor Anoia amb un representant del mateix i amb la presència de les empreses/entitats col·laboradores, els quals faran entrega del premi a la persona o persones representants del projecte guanyador el dia 26 de setembre.

 

Igualada, 11 d’abril de 2017